CHORVATSKO

AKTUÁLNÍ INFORMACE K CESTÁM DO ZAHRANIČÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVRTATU DO ČESKÉ REPUBLIKY

Dokument byl aktualizován dne 23.08.2021, naším cílem je podat co nejpřesnější informace, ale nemůžeme garantovat, že nedojde ke změně.
Doporučujeme sledovat tyto internetové stránky: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
https://www.mzv.cz/zagreb/cz/viza_a_konzularni_informace/cestovani_a_podminky_vstupu_do.html

Co potřebujete vědět před cestou do Chorvatska

A. Podmínky pro vstup z ČESKÉ REPUBLIKY do CHORVATSKA

Dne 1. července vstoupilo v platnost ochranné opatření týkající se překročení státních hranic Chorvatska s platností do 15. srpna 2021.
Od 1. července 2021 čeští občané do Chorvatska mohou vstoupit, pokud disponují platným EU digitální COVID certifikátem. Ten je možné vytisknout na https://ocko.uzis.cz/

Výjimečně, pokud by čeští občané nedisponovali platným EU digitálním COVID certifikátem, pak budou moci vstoupit do Chorvatska, pokud budou splňovat jednu z uvedených podmínek:

1. Negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)
2. Negativní výsledek antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby se jednalo o testovací sadu zveřejněnou ve Společném seznamu Evropské rady a také, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu.
3. Potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) ne starší 270 dní. V případě očkování vakcínou Johnson & Johnson od očkování musí uplynout nejméně 14 dní.
4. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů
5. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů
6. Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 a přijetí první dózy očkovací látky s tím, že od očkování neuběhlo více jak 270 dnů
7. Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu, který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 270 dny anebo lékařské potvrzení o prodělané nemocí COVID-19

Pokud osoba nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, pak do Chorvatska může vstoupit pod podmínkou, že se na vlastní náklady nechá otestovat PCR nebo antigenním testem na COVID-19 a do doby přijetí výsledku testu je povinná strpět karanténu, které ji bude nařízena přímo na hraničním přechodu při vstupu do země.

Výjimka z výše uvedených pravidel se vztahuje na děti mladší 12 let (11,99 let). Ony do Chorvatska mohou vstoupit, jestliže jejich rodiče/opatrovníci, kteří s nimi přijeli, jednu z výše uvedených podmínek splňují.

Všichni před odjezdem do Chorvatska musí vyplnit epidemiologický formulář EnterCroatia, který je dostupný i v českém jazyce.

Registrační formulář

K zajištění plynulého provozu na hraničních přechodech a zkrácení čekací doby je nutné veškeré potřebné údaje vyplnit 24 hodin před cestou do Chorvatska prostřednictvím formuláře na webové stránce entercroatia.mup.hr. Formulář je k dispozici i v českém jazyce. Před registrací si připravte „Dokument ke vstupu do Chorvatska“ a nahrajte ho do přihlašovacího formuláře.

Klienti cestující autobusem budou při nástupu do autobusu vyzváni k předložení dokumentů opravňujících vstup na území Chorvatska viz Dokumenty ke vstupu do Chorvatska“ a „Registračního formuláře“.

Pro vstup do Chorvatska tedy platí:

1. vstup je možný, bez udání důvodu;

2. vstup je možný při předložení negativního testu RT- PCR (nesmí být starší 72 hodin) nebo rychlého antigenního testu (nesmí být starší 48 hodin), test nemusí mít děti mladší 12 let žijící s doprovázející dospělou osobou v jedné domácnosti;

3. vstup je umožněn cestujícím, kteří předloží potvrzení o úplném očkování na onemocnění COVID-19 (ne starší 270 dní);
4. potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů;
5.  potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů;

6. vstup je umožněn cestujícím, kteří prodělali onemocněné COVID-19 (min před 11 dny a ne více než 270 dnů);

7. vstup je umožněn na základě platného EU digitálního COVID certifikátu.

8. před vstupem do Chorvatska je nutné mít registraci.

Co potřebujete vědět před cestou z Chorvatska zpět do ČR?

B. Podmínky pro vstup z CHORVATSKA DO ČESKÉ REPUBLIKY
Cestující z Chorvatska spadají do oranžové zóny se středním rizikem nákazy (informace platná k 23.08.2021). Aktuální barvu zóny zjistíte před návratem domů na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html#%C4%8CERVEN%C3%81.

Návrat z Chorvatska zpět do ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu s nízkým (zelená barva) nebo se středním (oranžová barva) rizikem výskytu onemocnění COVID-19:

Cestující do ČR musí oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře (https://plf.uzis.cz/), potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Tento formulář lze vyplnit a vytisknout už před odjezdem z ČR, což je nutné u cestujících, kteří nemají během cesty mobilní zařízení, na kterém by šel formulář a QR kód zobrazit.

V případě cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, autobusem) cestující nad 6 let mohou podstoupit v Chorvatsku antigenní test (provedený max. 48 hodin před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Tento test lze také absolvovat až do 5 dní po příjezdu na území, necestují-li ze zemí se středním rizikem (oranžová barva) hromadným dopravním prostředkem.

Povinnost testů se nevztahuje na osoby mladší 6 let.

Výjimka pro očkované osoby při návratu ze zemí se středním rizikem nákazy

Osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v ČR nebo v jiném členském státě EU a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, s tím, že u očkování uplynulo
a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
b) v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,

Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19 (od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní) se prokazují certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU.

Všechny osoby mají povinnost vyplnit příjezdový formulář!

Pro vstup do České republiky z Chorvatska tedy platí:

1. cestující musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici a to vyplněním příjezdového formuláře,   potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
2
. před zahájením cesty do ČR mohou cestující disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním   výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku   RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru) - pro ty, kteří se chtějí testovat v Chorvatsku, cena testů je cca 200 HRK
  Tento test lze také absolvovat až do pěti dnů po příjezdu na území ČR. (To znamená, že není potřeba v Chorvatsku antigenní   test či PCR test absolvovat (před odjezdem do ČR), ale je nutné se do 5 dnů od příjezdu do ČR nechat otestovat v akreditované   laboratoři! ). Toto platí jak pro cestující autobusovou dopravou, tak vlastní.
3. povinnost testování neplatí pro očkované osoby s národním certifikátem o provedeném plném očkování.
4. výjimku mají děti mladší 6 let.

5. výjimky z těchto nařízení najdete: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/  podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html#%C4%8CERVEN%C3%81

 

 

Co po Vás budeme požadovat na odbavovacím nástupním místě Hodonín:

Kvůli kontrole dokumentů a cestovních dokladů před nástupem do autobusu doporučujeme na nástupní místo přijít s dostatečným předstihem.

Na nástupním místě v Hodoníně vám budou před vstupem do autobusu zkontrolovány tyto dokumenty:

  • Registrace ke vstupu do Chorvatska (povinné)
  • Cestovní doklad, který jste uvedli při registraci do Chorvatska

-  Akreditovaný certifikát o prodělané nemoci COVID-19, očkování nebo testu (antigen, PCR) - povinné

-  Příjezdový formulář zpět do ČR

Toto platí jak pro cestující autobusovou dopravou, tak vlastní.
 

 

Přihlaste se k odběru novinek

Nenašli jste zájezd
podle svých představ?

Zavolejte nám nebo napište

Moře si s námi užilo
78 957 klientů

Přečtěte si komentáře na Facebooku

83% zákazníků
se rok co rok vrací

Založili jsme proto klub KM TRAVEL