Všeobecné smluvní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře KM TRAVEL (dále jen „VPUZ“) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu poskytované cestovní kanceláří KM TRAVEL, která je provozována společností TVARBET MORAVIA, a.s., Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín, IČO 136 90 558, zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 255 (dále jen „CKKM“).

Tyto VPUZ jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, nebo jiné smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi zákazníkem a CKKM a jsou platné s účinností od 1. 11. 2016. Bude-li smlouva uzavřena v jiné než písemné formě, CKKM vystaví bezodkladně zákazníkovi po uzavření takové smlouvy písemný doklad o uzavření smlouvy „Smlouva o zájezdu“, případně „Potvrzení o zájezdu“, v souladu § 2525 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).

Zákazníkem se tedy rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Za zákazníka se také považuje osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena ve smyslu § 1767 a § 1768 zákona č. 89/2012 OZ, v platném znění.  Smluvní strany se dohodly, že uzavře-li zákazník smlouvu ve prospěch třetí osoby a třetí osoba takto nabyté právo dle smlouvy odmítne, tak bude plněno osobě, která smlouvu uzavřela, nedohodne-li se CKKM a zákazník jinak výhradně však písemnou formou.

 

1. VZNIK A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

1.1 Smluvní vztah mezi CKKM a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (případně jeho zástupcem) uzavřené smlouvy potvrzené přímo CKKM nebo jejím zplnomocněným zástupcem, na základě zmocnění uděleného v písemné plné moci. Zároveň zákazník uzavřením smlouvy potvrzuje, že pro účely přepravy v rámci smlouvy mu byly předloženy přepravní podmínky pro cestující, zavazadla a zboží vydané příslušnou přepravní společností, která zajišťuje dopravu v rámci smlouvy (dále jen „PP“) a že pro účely přepravy jsou pro něj práva a povinnosti vyplývající z těchto PP závazné.